1. Ubytovanie klientov v súkromí v objekte domu „Markado“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia predložia majiteľovi alebo správcovi chaty doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t. č. netrpia infekčnou chorobou.
 2. Ubytovací čas predstavuje 24 hodín, pričom čas nástupu na pobyt je po 14.00 hodine a odovzdanie chaty v deň odchodu je do 10.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, inak je možné účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dohodnúť vopred. Pred príjazdom (približne hodinku) nás prosím informujte o príchode telefonicky, alebo formou SMS na tel. č. +421 949 304 294.
 3. Ubytovaným klientom odporúčame vhodné prezuvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./.
 4. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.
 5. V objekte ubytovateľa, a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, a pod.).
 6. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
 7. Ubytovateľ nezodpovedá za cennosti (napr. výpočtová a audiovizuálna technika ) a peniaze hostí vnesené do areálu ubytovateľa a do izieb.
 8. Pred odchodom z chaty alebo objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere.
 9. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod./.
 10. Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu. V prípade straty kľúča, sme nútení Vám účtovať vzniknutú škodu vo výške = 30,- €. Pri tomto prevzatí sa skladá vratná záloha v hodnote 70 €.
 11. Posteľná bielizeň, uteráky na ruky, utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania.
 12. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 17 €.
 13. Klient je povinný pred odchodom umyť kuchynský riad, kotlíky a vonkajší gril a vyprázdniť chladničku od potravín a vysypať všetky smeti do vonkajšieho smetného kontajnera na parkovisku.
 14. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný pokoj v čase od 22.00 hod. večer – 06.00 hod. ráno.
 15. Za škody spôsobené nedbalosťou hosťa na majetku ubytovateľa, hosť zodpovedá podľa platných právnych predpisov.
 16. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po predložení očkovacieho preukazu. Je prísny zákaz vstupu zvierat do priestorov, kde sú uskladnené potraviny. Psy musia mať náhubok a musia byť vedené na vodidle, nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera, je zodpovedná za dodržiavanie pokoja a znáša všetky škody, spôsobené zvieraťom.
 17. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb na účely vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod./.
 18. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Za ubytovacie služby je hosť povinný zaplatiť pri nástupe na pobyt, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovateľa prijíma službukonajúci prevádzkar zariadenia alebo iná zodpovedná osoba.
 20. Kachlová pec nachádzajúca sa vo vstupnej hale slúži výlučne ako dekorácia, je prísne zakázané v nej zakladať oheň, pec nie je napojená na komínový systém!!!
 21. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /exteriér/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení. Porušenie zákazu je pokutované prepadnutím zálohy (bod 10) v prospech ubytovateľa.
 22. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 

Ak zákazník potvrdí záväznú objednávku na pobyt, má ubytovateľ nárok na úhradu preddavku vo výške 50 % z celkovej ceny za ubytovanie.

Storno poplatky

V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany zákazníka má ubytovateľ vždy nárok na náhradu škody vo forme "storno poplatku", ktorého výška sa určuje nasledovne:

 • Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom viac ako 30 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 10% z celkovej ceny za ubytovanie.
 • Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom 30 až 20 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 20% z celkovej ceny za ubytovanie.
 • Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom 20 až 10 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 30% z celkovej ceny za ubytovanie.
 • Pri zrušení záväznej objednávky zákazníkom menej ako 10 dní pred dňom nástupu činí storno poplatok 50% z celkovej ceny za ubytovanie.

Ak bol ubytovateľovi zo strany klienta poslaný preddavok prevyšujúci výšku storno poplatku, ubytovateľ sa zaväzuje zvyšok preddavku po odrátaní storno poplatku vrátiť klientovi najneskôr do 7 dní od oznámenia zrušenia pobytu.